Volunteers – Gwirfoddolwyr

 

Want to volunteer at Ein Dôl Iechyd – Our Health Meadow? Here’s some information on the role description and skills profile.

Role title:

Volunteer for Our Orchard, University Hospital Llandough (UHL)

Why do you need me?

To  develop, establish and maintain the Ein Dôl Iechyd – Our Health Meadow space at UHL so that the area is an attractive and peaceful, pleasant place for patients, staff and visitors to enjoy.

What skills and abilities will I need to have?

 • An interest in gardening, conservation or pollinators
 • No formal skills required but any gardening skills are useful

What activities will/could I be involved in?

 • Clearing
 • Planting
 • Weeding
 • Watering plants and general plant care e.g. deadheading
 • Keeping the garden areas clean and tidy
 • Using tools and equipment safely
 • General upkeep duties

All duties will be undertaken with guidance from the Horticultural Steering Group UHL

Is there an induction and training?

 • You will receive volunteer and corporate induction when you start
 • We will provide training/guidance you need to complete the role which will include correct use of tools and equipment and health and safety

What ongoing support/guidance will there be?

 • You will be part of the Orchard volunteer team based at UHL
 • Executive Assistant to the Hospital Manager and the UHL Maintenance Manager will be available for advice
 • An induction will be provided
 • You will receive support from the Volunteer Manager and Orchard project manager during your volunteer placement

How much time should I offer?

 • We are looking for someone who is able to commit to about 2 hours per week

What time of day would you need me?

 • The role is flexible about which weekday to volunteer; you will need to be available sometime between 9am and 5pm between Mondays to Friday

Will I need my own transport?

 • You will need to be able to get to the University Hospital Llandough

What are the benefits to me?

 • Making a difference to people in your community by improving their environment
 • Sharing and developing your skills

What are the benefits to people who are supported by UHL?

 • Improving the environment for people within the UHL; for patients undergoing treatment and their families, for staff during breaks and visitors to our site
 • Making the hospital experience a more positive one

Will my expenses be paid?

 • We offer to pay volunteers’ “out-of-pocket” expenses within agreed guidelines

Am wirfoddoli yn Ein Dôl Iechyd – Ein Dôl Iechyd? Dyma ychydig o wybodaeth am y disgrifiad rôl a’r proffil sgiliau.

Teitl y rôl:

 • Gwirfoddolwr i’n Perllan, Ysbyty Athrofaol Llandough (UHL)

Pam ydych chi fy angen i?

 • Datblygu, sefydlu a chynnal a chadw gofod Ein Dôl Iechyd – Ein Dôl Iechyd yn UHL fel bod yr ardal yn lle deniadol a heddychlon, dymunol i gleifion, staff ac ymwelwyr ei fwynhau.

Pa sgiliau a galluoedd y bydd angen i mi eu cael?

 • Diddordeb mewn garddio, cadwraeth neu beillwyr
 • Nid oes angen unrhyw sgiliau ffurfiol ond mae unrhyw sgiliau garddio yn ddefnyddiol
  Pa weithgareddau y byddaf / y gallwn i fod yn rhan ohonynt?
 • Clirio
 • Plannu
 • Chwynnu
 • Gofal planhigion cyffredinol e.e. deadheading
 • Cadw’r gerddi yn lân ac yn daclus
 • Defnyddio offer ac offer yn ddiogel
 • Dyletswyddau cynnal a chadw cyffredinol
 • Cyflawnir yr holl ddyletswyddau gydag arweiniad gan y Grŵp Llywio Garddwriaethol UHL

A oes sesiwn sefydlu a hyfforddiant?

 • Byddwch yn derbyn cyfnod sefydlu gwirfoddol a chorfforaethol pan ddechreuwch
 • Byddwn yn darparu hyfforddiant / arweiniad sydd ei angen arnoch i gyflawni’r rôl a fydd yn cynnwys defnydd cywir o offer ac offer ac iechyd a diogelwch.

Pa gefnogaeth fydd ar gael i mi?

 • Byddwch yn rhan o dîm gwirfoddolwyr Orchard sydd wedi’i leoli yn UHL
 • Bydd Cynorthwyydd Gweithredol i Reolwr yr Ysbyty a Rheolwr Cynnal a Chadw UHL ar gael i gael cyngor
 • Darperir sesiwn sefydlu
 • Byddwch yn derbyn cefnogaeth gan y Rheolwr Gwirfoddolwyr a rheolwr prosiect yn ystod eich lleoliad gwirfoddol

Faint o amser ddylwn i ei gynnig?

 • Rydym yn chwilio am rywun sy’n gallu ymrwymo i tua 2 awr yr wythnos
  Pa amser o’r dydd fyddai ei angen arnoch chi?
 • Mae’r rôl yn hyblyg ynghylch pa ddiwrnod o’r wythnos i wirfoddoli; bydd angen i chi fod ar gael rywbryd rhwng 9am a 5pm rhwng dydd Llun i ddydd Gwener
  A fydd angen fy nghludiant fy hun arnaf?
 • Bydd angen i chi allu cyrraedd Ysbyty Athrofaol Llandough

Beth yw’r buddion i mi?

 • Gwneud gwahaniaeth i bobl yn eich cymuned trwy wella eu hamgylchedd
  Rhannu a datblygu eich sgiliau

Beth yw’r buddion i bobl sy’n cael eu cefnogi gan UHL?

 • Gwella’r amgylchedd i bobl yn yr UHL; ar gyfer cleifion sy’n cael triniaeth a’u teuluoedd, ar gyfer staff yn ystod egwyliau ac ymwelwyr â’n gwefan
  Gwneud profiad yr ysbyty yn un mwy cadarnhaol

A delir fy nhreuliau?

 • Rydym yn cynnig talu treuliau “allan o boced” gwirfoddolwyr o fewn canllawiau y cytunwyd arnynt