Our Health Meadow at University Hospital Llandough has received a Building with Nature Full Award*, the first of its kind in Wales!

The Building with Nature Standards provide planners and developers with evidence-based, how-to, guidance on delivering high quality green infrastructure. The Standard puts nature at the heart of development in a way that’s good for people and for wildlife.

Our Health Meadow does exactly that. Our aim is to establish an ecological community health park which aims to benefit wildlife, plants and people through positive human environment interaction.

On Friday 17th June, CEO of Cardiff and Vale University Health Board, Suzanne Rankin, Head of Cardiff & Vale Health Charity and Arts Programme, Simone Joslyn, Minister for the Economy of Wales, Vaughn Gething MS, and our Down to Earth partners met in Our Health Meadow to announce the success of receiving the award.

Vaughan Gething MS said, “I’m really interested in seeing what we can create together here and the benefit it will provide for both patients, staff and the wider community. To develop something together with nature to have not just a net biodiversity gain but provide even more evidence for how outdoor health care can help you, me and everybody else who need our NHS.”

Cardiff & Vale UHB CEO, Suzanne Rankin said, “Our Health Meadow is an absolutely inspirational project which is creating a new kind of space for health care delivery. It will create the opportunity for us to explore, and develop an understanding of the evidence base around this kind of healthcare, and create a space where our local community can get down to nature and experience this wonderful landscape.”

Senior Fundraiser for Our Health Meadow, Georgina Burke said, “It’s an absolute honour that we’ve received such a prestigious award for Our Health Meadow. We hope to continue to provide a space that’s nurturing for the wildlife and our patients, staff, and local community, and will always keep health and wellbeing at the forefront of this project.”

Our Health Meadow is funded by donations made to Cardiff & Vale Health Charity. If you would like to donate, please visit healthcharity.wales/donate.

*subject to post-construction sign-off.

Ein Dôl Iechyd yn derbyn gwobr fawreddog!

Mae ein Dôl Iechyd yn Ysbyty Athrofaol Llandochau wedi derbyn Gwobr Lawn Building with Nature*, y cyntaf o’i fath yng Nghymru!

Mae Safonau Building with Nature yn rhoi canllawiau sy’n seiliedig ar dystiolaeth i gynllunwyr a datblygwyr, ar ddarparu seilwaith gwyrdd o ansawdd uchel. Mae’r Safonau yn rhoi natur wrth galon datblygiad mewn ffordd sy’n dda i bobl ac i fywyd gwyllt.

Mae ein Dôl Iechyd yn gwneud yn union hynny. Ein nod yw sefydlu parc iechyd ecolegol i’r gymuned gyda’r bwriad o gynnig manteision i fywyd gwyllt, planhigion a phobl trwy ryngweithio cadarnhaol rhwng bodau dynol a’r amgylchedd.

Ddydd Gwener 17 Mehefin, gwnaeth Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Suzanne Rankin, Pennaeth Rhaglen Elusen Iechyd a Chelfyddydau Caerdydd a’r Fro, Simone Joslyn, Gweinidog Economi Cymru, Vaughan Gething AS, a’n partneriaid Down to Earth gyfarfod yn Ein Dôl Iechyd i gyhoeddi llwyddiant derbyn y wobr.

Dywedodd Vaughan Gething AS, “Mae gen i ddiddordeb mawr mewn gweld yr hyn y gallwn ei greu gyda’n gilydd yma a’r budd y bydd yn ei ddarparu i gleifion, staff a’r gymuned ehangach. Bydd datblygu rhywbeth ar y cyd â natur nid yn unig yn darparu mantais bioamrywiaeth net, ond yn darparu hyd yn oed mwy o dystiolaeth o sut y gall gofal iechyd awyr agored eich helpu chi, fi a phawb arall sydd angen ein GIG.”

Dywedodd Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Suzanne Rankin, “Mae Ein Dôl Iechyd yn brosiect cwbl ysbrydoledig sy’n creu math newydd o le ar gyfer darparu gofal iechyd. Bydd yn creu cyfle i ni archwilio a datblygu dealltwriaeth o’r sylfaen dystiolaeth sy’n ymwneud â’r math hwn o ofal iechyd, a chreu gofod lle gall ein cymuned leol ymgolli’n llwyr mewn byd natur a phrofi’r dirwedd ryfeddol hon.”

Dywedodd Georgina Burke, Uwch Swyddog Codi Arian ar gyfer Ein Dôl Iechyd, “Mae’n anrhydedd llwyr ein bod wedi derbyn gwobr mor fawreddog ar gyfer Ein Dôl Iechyd. Rydym yn gobeithio parhau i ddarparu gofod sydd o fudd i fywyd gwyllt a’n cleifion, staff, a’r gymuned leol, a byddwn bob amser yn sicrhau bod iechyd a lles wrth wraidd y prosiect hwn.”

Mae ein Dôl Iechyd yn cael ei ariannu gan roddion a wneir i Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro. Os hoffech gyfrannu, ewch i www.healthcharity.wales/donate

* yn amodol ar gymeradwyaeth ôl-adeiladu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s